El. parduotuvės taisykles

Sveiki atvykę į elektroninę parduotuvę https://delangliavandeniu.lt (toliau – el. parduotuvė). Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugiai naudodamiesi mūsų el. parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas el. parduotuvės taisykles (toliau – Taisyklės).

Primename, jog norėdami naudotis el. parduotuve, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių.

Jūs turite teisę nesutikti su Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negalite tęsti pirkimo el. parduotuvėje.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės nustato naudojimosi el. parduotuve sąlygas ir yra laikytinos sutartimi tarp UAB Rainė, juridinio asmens kodas 304456342, PVM mokėtojo kodas LT100011074713, buveinės adresas: Gedimino g. 45-7, LT-44239 Kaunas (toliau – Pardavėjas, Mes) ir Jūsų (toliau – Jūs, Pirkėjas) dėl el. parduotuvėje parduodamų prekių (toliau - Prekės) pirkimo. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su el. parduotuvės naudojimu susijusias nuostatas.

1.2. Jūs turite teisę įsigyti Prekių tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 16 metų, įsigyti Prekes galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Atlikdami pirkimą Jūs patvirtinate, jog esate 16 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

1.3. Mes galime kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama šioje el. parduotuvėje.

1.4. Mes turėsime teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) el. parduotuvės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių sutartinių santykių.

2. PREKIŲ PIRKIMAS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs pasirenkate Prekę ar Prekių kiekį, nurodote reikalingus pristatymui duomenis, kitus būtinus duomenis ir apmokate už Prekes.

2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

2.4. Mes pradedame ruošti Jūsų Prekes tik po to, kai gauname patvirtinimą apie apmokėjimą.

3. PREKIŲ KAINA

3.1. Prekių kaina/-os nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

3.2. Į Prekės kainą mokestis už prekės pristatymą nėra įskaičiuotas, nebent el. parduotuvėje pirkimo metu būtų nurodoma kitaip.

3.3. Pristatymams į užsienį į pristatymo kainą neįtraukti muito ar jiems ekvivalentiški mokesčiai. Pirkėjas muito mokestį susimoka, kai prekė pasiekia tos šalies muitinės skyrių.

4. PREKIŲ KEITIMAS ARBA GRĄŽINIMAS

4.1. Sutarties atsisakymas per 14 dienų

4.1.1. Jeigu perkate el. parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), kiekvieną pirktą Prekę Jūs turite teisę grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavote Prekę. Tai galite atlikti nenurodydami priežasties (t. y. pasinaudodami savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties, kurią Jums suteikia Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai).

4.1.2. Jeigu atsisakote sutarties, Jums grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

4.1.3. Norėdami įgyvendinti šią teisę, Jūs turite ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos pranešti apie tai el. paštu info@raine.lt.

4.1.4. Nusprendę atsisakyti sutarties, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie grąžinimą, išsiųsti Prekes Mums atgal adresu, kuris bus Jums nurodytas, kai susisieksite aukščiau nurodytu el. pašto adresu. Terminas bus nepažeistas, jeigu Jūs Prekes išsiųsite iki pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Prašome atkreipti dėmesį, kad Prekių grąžinimo išlaidas turite padengti Jūs.

4.1.5. Jeigu atsisakote sutarties, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Mes gausime grąžintą Prekę (nebent Mes savo nuožiūra nuspręsime nelaukti grąžinamos Prekės) grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Prekę bei jos pristatymą Jums Jūsų sumokėtus pinigus.

4.1.6. Kiti pirkėjai, kurie perka Prekes ne vartojimo tikslais, neturi teisės atsisakyti sutarties, nebent su Pardavėju yra aiškiai raštu susitarta kitaip.

4.2. Netinkamos kokybės Prekės

4.2.1. Jeigu el. parduotuvėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės, Jūs turite teisę įstatymų numatyta tvarka ir terminais prašyti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus, pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, atitinkamai sumažinti kainą, arba grąžinti Prekę ir Mes grąžinsime Jums už ją sumokėtus pinigus.

4.2.2. Norime pažymėti, kad knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose.

4.2.3. Jeigu manote, kad pirkta Prekė yra netinkamos kokybės ir nustatėte jos trūkumus, Jūs turite pranešti apie tai ir apie savo pageidaujamą sprendimo būdą Mums el. paštu info@raine.lt. Pranešdami apie netinkamos kokybės Prekę, pateikite išsamų aprašymą, kur ir kada atsirado defektas, pridėkite Prekės ir defekto nuotraukų ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti defektą.

4.2.4. Jeigu Prekę grąžinate dėl netinkamos kokybės, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo savo sąskaita pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkama arba grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Prekę, jos pristatymą Jums ir grąžinimą sumokėtus pinigus.

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Prekės yra žymimos žymenimis, kurie priklauso Mums ir/ar kitiems asmenims, ir yra saugomi teisės aktais. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekes ir atskiras jų dalis taip pat priklauso Mums ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

5.2. El. parduotuvėje naudojami prekių ženklai, logotipai, domeno vardas, pati el. parduotuvė ir jos el. tinklalapis, kuriame ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, nuotraukas, piešinius ir visą medžiagą, esančią el. parduotuvėje bei jos tinklapyje, bet kurio el. parduotuvės ar jos tinklapio puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Mums. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Pardavėjo atsakomybė už Prekių kokybę ir pristatymą yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

6.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.3. Jei el. parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo turėdamas Jūsų mokėjimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6.4. Mes neatsakome už bet kokius nuo Mūsų nepriklausančius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Jūs negaunate informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš mūsų. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui skirto pranešimo bei elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Mūsų šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais

7.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama šioje el. parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Pranešimai, susiję su Prekėmis, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – kontaktuose nurodytu el. pašto adresu arba per el. parduotuvės tinklalapyje pateikiamą, siunčiant Jums – Prekių pirkimo metu pateiktu el. pašto adresu).

7.6. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

7.7. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių kainos ir svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus nustatoma tik suformavus užsakymą.

8.3. Prekių užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekių užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais, prekės užnešimo paslaugą apmoka Pardavėjas.

8.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

8.5. Tiksli prekių pristatymo data nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

8.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo (ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

8.6.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą (us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

8.6.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.6.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjui ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 15 dienų nuo gauto iš Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

9.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą.

9.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą.

9.1.4 Prekės grąžinamos tik tada, kuomet pirkėjas atsiunčia nuotrauką, paaiškinančią priežastį, kodėl nori grąžinti prekę.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-19